VZW Statuten

Artikel 1. De vereniging

Art. 1. Sectie 1. Rechtsvorm

De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921 zoals onder meer gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, de Wet van 16 januari 2003 en de Programmawetten van 22 december 2003 en 9 juli 2004 (hierna genoemd “V&S-wet”).

Art. 1. Sectie 2. Naam

 1. De VZW draagt de naam CV De Vrolijke Jantjes, afgekort CV DVJ.
 2. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Art. 1. Sectie 3. Zetel

 1. De zetel van de VZW is gevestigd te 3600 Genk, Schiepse Bos 6, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Tongeren.
 2. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het Nederlands taalgebied en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen. De Algemene Vergadering dient de zetelwijziging te bekrachtigen op haar eerstvolgende vergadering.

Art. 1. Sectie 4. Duur

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.

 

Artikel 2. Doeleinden en activiteiten

Art. 2. Sectie 1. Doeleinden

De vereniging heeft tot doel boven elke levensbeschouwing of politieke overtuiging het carnaval in Limburg in stand te houden en verder te ontwikkelen.

Deze doelstelling wordt in de ruimste zin opgevat.

Art. 2. Sectie 2. Activiteiten

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de VZW worden verwezenlijkt, behoren onder meer:

het organiseren van en deelnemen aan carnavalsbal(s), carnavalsstoeten, pronkzitting(en)

het organiseren van een sportnamiddag(en), vergaderingen en ontmoetingsavonden voor de leden

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

 

Artikel 3. Lidmaatschap

Art. 3. Sectie 1. Werkende Leden

 1. Het aantal werkende leden is onbeperkt, maar moet minstens 3 bedragen.
 2. De op het einde van deze oprichtingsakte vermelde oprichters zijn de eerste werkende leden.
 3. Daarnaast kan iedere natuurlijke en/of rechtspersoon en/of organisatie zich kandidaat stellen als werkend lid na voordracht door minimum 6 bestaande leden.
 4. De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
 5. De Algemene Vergadering zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als werkend lid op haar eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering dienen minstens de helft van de leden van de Algemene Vergadering aanwezig te zijn. De beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige leden van de Algemene Vergadering.
 6. De Algemene Vergadering kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als werkend lid.
 7. Werkende leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de V&S-wet en in deze statuten worden beschreven. Zij betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks zal worden vastgelegd door de Algemene Vergadering en die maximum 1.000 EUR zal bedragen.
 8. Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van de werkende leden worden door de Raad van Bestuur in een register ingeschreven uiterlijk 8 dagen na de inwerkingtreding van de beslissing.

Art. 3. Sectie 2. Ontslag

 1. Werkende leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door een formeel schrijven (per mail en/of per gewone brief en/of per aangetekend schrijven) te richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Het ontslag zal één maand na verzending van dit schrijven ingaan.
 2. Toegetreden leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken bij middel van een mondeling of schriftelijk bericht, dat onmiddellijke ingang kent.
 3. Een ontslagnemend werkend of toegetreden lid zal echter wel verplicht worden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

Art. 3. Sectie 3. Opschorting van werkende leden

 1. Het lidmaatschap van werkende leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar binnen de door Raad van Bestuur bepaalde termijn niet betalen, wordt opgeschort na een eerste schriftelijke aanmaning tot regularisatie binnen de 1 maand na datum van verzending van die aanmaning.
 2. Werkende leden die hun lidmaatschapsbijdrage na de regularisatietermijn niet betalen, worden geacht ontslagnemend te zijn.

Art. 3. Sectie 4. Uitsluiting

 1. Als een werkend lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW, kan deze, op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle werkende leden, worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, waarop minstens de helft van alle werkende leden aanwezig zijn, en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden vereist is.
 2. Het werkend lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, heeft het recht om tijdens de Algemene Vergadering gehoord te worden.
 3. Toegetreden leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de VZW kunnen door eenzijdig besluit van de Raad van Bestuur uitgesloten worden van lidmaatschap.

Art. 3. Sectie 5. Rechten

 1. Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van Lid.
 2. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om welke reden dan ook, bij ontbinding van de VZW, enz.
 3. Evenmin hebben zij het recht om de door henzelf of door hun rechtsvoorgangers gedane inbreng of gestorte gelden terug te vorderen of de zegels te leggen.

 

Artikel 4. De algemene vergadering

Art. 4. Sectie 1. De Algemene Vergadering

 1. De Algemene Vergadering bestaat uit de werkende leden.
 2. Alle werkende leden hebben gelijk stemrecht. Elk werkend lid heeft één stem.

Art. 4. Sectie 2. Waarnemers

Mits toelating van de Algemene Vergadering kunnen waarnemers de Algemene Vergadering bijwonen, en mits toelating van de voorzitter mogen zij zich tot de Algemene Vergadering richten.

Art. 4. Sectie 3. Bevoegdheden

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:

 1. de wijziging van de statuten;
 2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
 3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
 6. de ontbinding van de vereniging;
 7. de uitsluiting van een lid;
 8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

Bij deze statuten worden ook de volgende bevoegdheden exclusief aan de Algemene Vergadering toebedeeld :

 1. de goedkeuring van een bijzonder werkingsverslag van de voorzitter;
 2. de goedkeuring van het actieprogramma opgesteld door de Raad van Bestuur;
 3. de aanvaarding van nieuwe werkende leden;
 4. de vaststelling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage;
 5. de verkiezing van de Voorzitter, de Ondervoorzitters, de Penningmeester en de Secretaris.

Art. 4. Sectie 4. Vergaderingen

 1. De jaarlijkse bijeenkomsten van de gewone Algemene Vergadering zullen tijdens het tweede kwartaal van het kalenderjaar gehouden worden op een plaats die vermeld wordt in de uitnodiging. De uitnodiging wordt minstens 10 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle werkende leden verstuurd per e-mail en/of per gewone post en/of per aangetekend schrijven op het adres dat het werkend lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de Secretaris. De uitnodiging vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering.
 2. De vergaderingen worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door minstens 2 bestuurders bijeengeroepen. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd, waarbij elk punt dat door minstens 2 bestuurders wordt aangebracht of dat door minstens 1/20 van de werkende leden minstens 10 dagen voor de vergadering aangebracht werd, op de agenda wordt geplaatst.
 3. Bijzondere bijeenkomsten in een buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen door de Voorzitter en/of op verzoek van minstens 2 bestuurders alsook op verzoek van minstens 1/5 van alle werkende leden. De uitnodiging wordt minstens 20 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle werkende leden verstuurd per e-mail en/of per gewone post en/of per aangetekend schrijven op het nummer of adres dat het werkend lid daartoe laatst heeft opgegeven.

Art. 4. Sectie 5. Quorum en stemming

 1. Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens 1/3 van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige behalve wanneer de V&S-wet of de statuten dit anders voorzien.
 2. Een wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering waarbij minimaal 2/3 van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze voorgenomen wijzigingen dienen uitdrukkelijk in de oproeping vermeld te staan. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De statutenwijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.
 3. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de oudste der aanwezige bestuurders.
 4. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.
 5. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden worden vertegenwoordigd. Elk lid kan maximum één volmacht dragen.
 6. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door minstens 1/3 van de werkende leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming.
 7. Bij staking van stemmen zal de stem van de Voorzitter doorslaggevend zijn.
 8. Van elke algemene vergadering worden notulen opgesteld die worden ondertekend door de Voorzitter, en waarvan aan alle werkende leden een kopie wordt bezorgd via e-mail op het adres dat het werkend lid daartoe laatst heeft opgegeven, en dit uiterlijk tegen de oproeping voor de volgende algemene vergadering.

 

Artikel 5. Bestuur en vertegenwoordiging

Art. 5. Sectie 1. Samenstelling Raad van Bestuur

 1. De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, leden van de VZW. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat werkend lid is van de vereniging. Wanneer de VZW slechts het wettelijk bepaald minimum van drie werkende leden heeft, mag de Raad van Bestuur slechts uit twee bestuurders bestaan.
 2. Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde vertegenwoordiger van het lid, indien deze een rechtspersoon is.
 3. De bestuurders worden benoemd door een Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden voor een termijn van vier jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Bestuurders zijn herbenoembaar.
 4. De Raad van Bestuur verkiest onder haar leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 5. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Indien een bestuursmandaat voortijdig eindigt omwille van overlijden, vrijwillig ontslag, afzetting of het niet meer vervullen van de lidmaatschapsvoorwaarde, kan door de algemene vergadering in de vervanging van deze bestuurder worden voorzien voor de rest van de termijn. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
 6. De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed.

Art. 5. Sectie 2. Raad van Bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing

 1. De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist, alsook binnen de 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee bestuurders of van de voorzitter èn de secretaris.
 2. De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZW of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.
 3. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen, heeft de voorzitter dan wel de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevende stem.
 4. Bestuurders die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere bestuurders worden vertegenwoordigd. Elke bestuurder kan maximum één volmacht dragen.
 5. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris en de werkende leden ontvangen een kopie van het verslag via e-mail op het adres dat het werkend lid daartoe laatst heeft opgegeven, en dit uiterlijk tegen de oproeping voor de volgende vergadering.
 6. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de VZW zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoon- conferentie.

Art. 5. Sectie 3. Tegenstrijdig belang

 1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de Raad van Bestuur een besluit neemt.
 2. De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.
 3. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Art. 5. Sectie 4. Intern bestuur – Beperkingen

 1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de VZW, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens artikel 4 V&S-wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.
 2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
 3. De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur. Deze delegatie is te allen tijde en onmiddellijk herroepbaar.
 4. De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering beslissingen nemen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de VZW en/of de vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Art. 5. Sectie 5. Externe vertegenwoordigingsmacht

 1. De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
 2. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen, en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
 3. Hij is bevoegd voor alle handelingen van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken.
 4. Evenwel kunnen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Algemene Vergadering geen rechtshandelingen gesteld worden die verband houden met de vertegenwoordiging van de VZW bij de aan- of verkoop van onroerende goederen van de VZW en/of de vestiging van een hypotheek .
 5. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.
 6. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.
 7. Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden is nodig en volstaan de gezamenlijke handtekeningen van drie bestuurders, behoudens wanneer de raad één afgevaardigde-bestuurder wiens bevoegdheid hij vaststelt, daartoe heeft aangesteld.
 8. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt.
 9. De Raad van Bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Art. 5. Sectie 6. Bekendmakingsvereisten

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en van de personen gemachtigd om de VZW te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en door bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

 

Artikel 6. Dagelijks bestuur = Raad van Bestuur

 1. De raad van bestuur van de VZW op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft het dagelijks bestuur wordt door de Raad van Bestuur opgedragen aan één of meer personen.
 2. Zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft, zal de dagelijkse bestuurder(s) collegiaal handelen.
 3. In afwijking van artikel 13bis V&S-wet, kunnen de personen belast met het dagelijks bestuur niet zonder toestemming van de Raad van Bestuur beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de VZW in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die 1.000 EUR te boven gaan. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.
 4. Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat het “dagelijks bestuur” omvat, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de VZW te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Algemene Vergadering niet vereisen of niet wenselijk maken.
 5. De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en door bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de VZW als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid van de bestuurder

 1. De bestuurders en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de VZW.
 2. Tegenover de VZW en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten. Ze zijn aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur.

 

Artikel 8. Toezicht door een commissaris

 1. Zolang de VZW voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 17, §5 V&S-wet niet overschrijdt, is de VZW niet verplicht een commissaris te benoemen.
 2. Zodra de VZW de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven overeenkomstig het bepaalde in het K.B. van 19 december 2003, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

 

Artikel 9. Financiering en boekhouding

Art. 9. Eerste lid. Financiering

 1. De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.
 2. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

 

Art. 9. Tweede lid. Boekhouding

 1. Het boekjaar begint op 1 juni en eindigt op 31 mei.
 2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 V&S-wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.
 3. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening binnen de dertig dagen wordt neergelegd in het verenigingsdossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel, en indien dit vereist zou worden door de V&S-wet, tevens op de Nationale Bank van België.
 4. Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
 5. Na het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting spreekt de algemene vergadering zich uit over het verlenen van kwijting aan de bestuurders en desgevallend aan de commissarissen.

 

 Artikel 10. Ontbinding

 1. De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, sectie 4 van deze statuten.
 2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid van een doelwijziging zoals bepaald in artikel 4, sectie 5 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij “VZW in vereffening” is overeenkomstig artikel 23 V&S-wet.
 3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering drie vereffenaars waarvan zij de opdracht zullen omschrijven.
 4. Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het vermogen van de VZW dat moet worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België.
 5. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en 26novies van de V&S-wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

* * *

Gedaan te Genk, op 17 januari 2013

In twee originele exemplaren conform artikel 2, laatste lid, V&S-wet