Wie zijn we?

Carnavalvereniging zonder winstgevend oogmerk met als doel boven elke levensbeschouwing of politieke overtuiging het carnaval in Limburg in stand te houden en verder te ontwikkelen; het leven leuker te maken en de afzet van het bier te verbeteren.

Protocollaire bepalingen, en gedragscode voor de leden.

Wij, Grootridders in de Orde van de Tutter, Grootvorsten van het Genootschap “De Vrolijke Jantjes”, Heersers van de Stiemerbeek tot de Maaskant, noeste werkers van het ZOL en het OCMW; gemachtigd tot het nemen van besluiten, hebben wij, Chef protocol en zijn assistent, besloten U de volgende protocollaire protocollen op te leggen.

Artikel 1

Een echt Vrolijk Jantje wordt gevraagd.

Je kan je hiervoor niet kandidaat stellen, noch inkopen of andere onwettige praktijken gebruiken om lid te worden. Je kan dit alleen verwerven door je verdienstelijk te gedragen bij feestelijkheden en opgemerkt te worden door de recruteerders van De Jantjes. Het is wel toegestaan om wat aanwijzingen te geven maar opdringerigheid is te mijden.
Je bent van het mannelijke geslacht (XY-chromozoom) en je gedraagt je ook als man.
De beslissing tot toetreding moet ter vergadering voorgelegd worden en de toetredingsbesluiten worden met unanimiteit genomen.
Een echt Vrolijk Jantje wordt gevraagd.

 


Artikel 2

Een echt Vrolijk Jantje komt naar de vergaderingen.

Ook al kan je niet komen, je geest moet aanwezig zijn. Zelfs als je moet werken doe je inspanningen om tocht te komen, al is het voor het beginnen van een nachtpost, of na het beëindigen van de middagpost. En zelfs, al is je vrouwtje nog zo lief, of nog zo kwaad, komen is de boodschap. In uiterste nood is het toegestaan om niet te komen.
Je bent welopgevoed en je hoort je dus te verontschuldigen. Je laat je makkers niet voor piet-snot aan de toog hangen wachten op jou.
Je inbreng zal gewaardeerd worden. Jouw ideeën zijn belangrijk. Je engagement moet actief en temperament vol zijn.
Bij discussies mag je je laten gaan, maar als het nodig is vraag je een “motie van wantrouwen”.
Je luistert naar de voorzitter en toont het nodige respect.
Tijdens de vergaderingen worden er geen boeren gelaten en zal men zich onthouden van winderige activiteiten.
Als er gezongen wordt, zing je mee uit volle borst. De tekst niet kennen is geen excuus om niet te zingen.
Je vrijwillige bijdrage per vergadering wordt bij het begin van de activiteiten bepaald. Momenteel bedraagt die 5€.
Een echt Vrolijk Jantje komt naar de vergaderingen.


Artikel 3

Een echt Vrolijk Jantje zorgt voor de prins.

Je helpt mee zoeken naar een geschikte kandidaat. En eenmaal dat de prins is bekend geeft je hem alle hulp, toewijding en steun om zijn zware taak te vervullen.
Waar nodig moet je hem beschermen, als het moeilijk gaat, zal je hem rechthouden, en vooral hem behoeden van misstappen, blunders en ongelukken.
Je bent medeverantwoordelijk dat hij zijn ambt niet met beschamende activiteiten besmeurt.
En moest de prins in een onmogelijkheid zijn om te regeren, om naar huis te gaan, draag je daar extra zorg voor.
Je zult de prins koesteren, alsof het je vader of je zoon is.
Een echt Vrolijk Jantje zorgt voor de prins.


Artikel 4

Een echt Vrolijk Jantje zorgt voor de hofdames.

Het is het voorrecht van de prins om zijn hofdames te kiezen. Indien hij hierin, binnen een redelijke termijn niet slaagt, is het de plicht van ieder Jantje om naar passende modellen te zoeken.
Het is niet toegestaan de hofdames op te vrijen, of oneerbare voorstellen te doen.
Tijdens de activiteiten moet je discreet, maar wel attent waken over de veiligheid van de hofdames. Als er belagers zijn, zal je optreden, als ze dreigen mis te lopen, zal je hen corrigeren, als ze schandaal verwekken zal je hen intomen.
De hofdames staan steeds onder de verantwoordelijkheid van alle Jantjes, en die van de prins in het bijzonder.
Je zal de hofdames met warmte en genegenheid begroten; geef hen uw liefde.
Een echt Vrolijk Jantje zorgt voor de hofdames.


Artikel 5

Een echt Vrolijk Jantje zorgt voor de minister president.

De Minister President leidt de vergaderingen. Indien hij verhinderd is duidt hij een vervanger aan die alle bevoegdheden dan overneemt.
De Minister President is de eerste in rang; hij is wijs, streng, eerlijk en oprecht. Hij verdient ons aller respect.
De Minister President treedt op als gedelegeerd bestuurder van de vereniging. Hij kan alle daden stellen, nodig om de activiteiten in goede banen te leiden. Hij kan taken delegeren, opleggen, of verdelen. Als Vrolijk Jantje ben je jegens de Minister President gehoorzaamheid en toewijding verschuldigd.
Een echt Vrolijk Jantje zorgt voor de minister president.


Artikel 6

Een echt Vrolijk Jantje zorgt voor de chef-protocol

De chef-protocol is eerder een onopvallend Vrolijk Jantje. Hij is discreet aanwezig, bewaakt de goede gang van de vergaderingen, en houdt toezicht op het gedrag van De Vrolijke Jantjes bij iedere activiteit.
Bij de uitdeling van de medailles treedt hij naar voren en leidt de ceremonie. Hij zorgt voor de aanstelling van de prins en de hofdames.
Bij de machtoverdracht waakt hij over de juiste timing, de juiste personen en de juiste handelingen. Hij zorgt voor de attenties voor de hofdames.
Tijdens de activiteiten van De Vrolijke Jantjes is hij de rots in branding voor prins, de hofdames en Jantjes. Je mag altijd op hem rekenen.
Zijn zware taak verdient alle respect. Je zal dan ook niet nalaten hem waar kan te trakteren daar hij niet altijd aandacht kan hebben voor het gerstenat.
Een echt Vrolijk Jantje zorgt voor de chef-protocol


Artikel 7

Een echt Vrolijk Jantje komt naar de activiteiten.

Papieren leden zijn niet welkom. Je wordt daarom verwacht op de activiteiten die De Vrolijke Jantjes organiseren. Bijzonder aandacht heb je voor de fuif, de stoet, maar zeker voor het bal.
Bij deze activiteiten maak je deel uit van de groep, ben je herkenbaar als Vrolijk Jantje, en doe je mee met de activiteit zoals afgesproken op de vergadering.
Als De Vrolijke Jantjes deelnemen aan activiteiten van andere carnavalsverenigingen wordt er van jou verwacht dat je aan een aantal ook deelneemt. Je hoort de groep te steunen.
Waar De Vrolijke Jantjes als groep officieel aanwezig zijn is het dragen van ons uniform, met bijbehorende steek vereist.
Een Vrolijk Jantje zijn, vraagt engagement en betrokkenheid.
Een echt Vrolijk Jantje komt naar de activiteiten.


Artikel 8

Een echt Vrolijk Jantje is actief

Je helpt bij de voorbereidingen en opruimen. Als er moet gewerkt worden voor het organiseren van een activiteit is een Vrolijke Jantje paraat voor de daad. Je zal wat vrije tijd spenderen voor de vereniging.
Wanneer je gevraagd wordt om een taak op te nemen, doe dat dan. Wees niet passief.
Een echt Vrolijk Jantje is aktief


Artikel 9

Een echt Vrolijk Jantje drinkt bier.

Deze regel is niet absoluut, en niet dwingend maar wel sterk aan te bevelen. Varianten zijn toegestaan maar; maak het de hoftapper niet onnodig moeilijk en maak jezelf en De Vrolijke Jantjes niet belachelijk door chocomel te bestellen op het bal. Een minimum hoeveelheid van het schuimend edel vocht is onvervangbaar. Denk aan jezelf maar ook aan je maten. Drinken doe je met maten, makkers maar nooit alleen.
Een echt Vrolijk Jantje drinkt bier.

Artikel 10

Een echt Vrolijk Jantje draagt zorg voor zijn voorkomen.

Je krijgt van de vereniging een out-fit die je herkenbaar maakt als Vrolijk Jantje. Dit uniform krijg je in bruikleen. Het blijft eigendom van de vereniging. Je zal hier zorg voor dragen.
Bij activiteiten waar De Vrolijke Jantjes als CV vereniging aanwezig zijn zal jij je uniform correct dragen. Je hebt dan een verzorgt voorkomen; toch om mee te beginnen, en je zorgt dat je niks kwijt raakt.
Op de vergadering zal beslist worden of wij in out-fit gaan. Je volgt het parool dan correct op.
Een echt Vrolijk Jantje draagt zorg voor zijn voorkomen

Artikel 11

Een echt Vrolijk Jantje ben je voor het leven.

Als je tijd gekomen is om de vereniging te verlaten, als je te oud en te moe wordt om te fuiven, als je het tempo niet kan volgen, je heupen vervangen worden, je last hebt van vochtophoping, of incontinent bent geworden, mag je op welverdiende rust gaan. Weet wel dat je nog steeds welkom blijft. We zien je nog graag komen.
Een echt Vrolijk Jantje ben je voor het leven….. en ook daarna.